Trong nước

Infographic: Chức vụ 23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau kiện toàn

Trong số 23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được bầu ra tại Đại hội XIII của Đảng có nhiều người được điều động, phân công giữ các chức vụ mới.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP