Từ 5/9, mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng tăng lên 2.055.000 đồng

Từ 5/9, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 2.055.000 đồng. Đây là quy định mới theo Nghị định số 55, ngày 21/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

dong
TOP