Tin địa phương

Cán bộ né đùn đẩy, né tránh trách nhiệm: Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu thanh tra, xử lý

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, ngoài thanh tra chuyên ngành, các đơn vị quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, né tránh, không làm đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng


UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản tăng cường trách nhiệm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, thời gian qua, tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại một số cơ quan, đơn vị chưa được khắc phục. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh chưa được coi trọng. Tình trạng đùn đẩy, né tránh trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, giữa các cơ quan phối hợp vẫn xảy ra dẫn đến công việc kéo dài, gây cản trở công tác điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cấp chủ động, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao. Xác định trách nhiệm và đề xuất phương án giải quyết cụ thể, nhất là đối với nhiệm vụ, công việc và hồ sơ giải quyết, xử lý còn chậm, trễ trên các lĩnh vực như: đầu tư công, đất đai, xây dựng, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân...

Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm các trường hợp đã xử lý chậm, trễ; có giải pháp hạn chế hoặc không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ, thực hiện nhiệm vụ trễ hạn mà không có lý do chính đáng. Không đánh giá hoàn thành xuất sắc, tốt đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân đế nhiều công việc trễ hạn mà không có lý do chính đáng.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động đề xuất nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo của CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám lảm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trong phạm vi và chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung cho việc tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực thi nhiệm vụ hiện nay.

Đồng thời, giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện ngoài thanh tra chuyên ngành cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, né tránh, không làm đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý CBCCVC có biểu hiện tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; khẩn trương khắc phục ngay tình trạng chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết hồ sơ, công việc đối với người dân, doanh nghiệp.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP