Trong nước

Năm giải pháp quan trọng phòng chống sai phạm với cán bộ

Sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ bảo đảm xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, xử lý hình sự, xử lý kỷ luật hành chính… với các sai phạm.

Cơ chế mới này đã đang được thực hiện nghiêm túc, được nâng lên thành chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng chống tham nhũng; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trả lời PLVN.

Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong cả nước

- Ông có thể cho biết lý do của việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương (TƯ) về phòng chống tham nhũng (PCTN)?

- Việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho BCĐ chủ yếu xuất phát từ thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) thời gian qua.

Thứ nhất, thực tiễn chỉ ra rằng tham nhũng và tiêu cực, nhất là suy thoái đạo đức, lối sống có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng do suy thoái về đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng cũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực. Muốn PCTN hiệu quả, phải phòng chống tiêu cực, tức là phòng chống từ gốc, làm triệt tiêu những nguyên nhân nảy sinh tham nhũng.

Thứ hai, công tác PCTN thời gian qua đã được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Trong khi công tác phòng chống tiêu cực (27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết TƯ 4 khóa XII) dù có những chuyển biến rõ nét nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Những bất cập này do nhiều nguyên nhân, trong đó công tác phòng chống tiêu cực (PCTC) chưa được lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức, đồng bộ, quyết liệt như công tác PCTN, không có BCĐ ở TƯ như BCĐTƯ về PCTN. Từ thực tế đó, để PCTC đạt kết quả cao, cần có một BCĐ ở TƯ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó ban Thường trực Ban Nội chính TƯ, Ủy viên BCĐTƯ về phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Thứ ba, Văn kiện Đại hội XIII xác định đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, cùng với tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh PCTN, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTC. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ là yêu cầu khách quan, là đòi hỏi của cán bộ và nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

- Chống tiêu cực là nhiệm vụ mà Đảng luôn đặt ra và được thực hiện rất quyết liệt thời gian qua. Đặc biệt, Hội nghị TƯ 4 khóa XIII tiếp tục khẳng định và mở rộng. Vậy nhiệm vụ chống tiêu cực mà BCĐ được bổ sung lần này có cách làm gì mới và mạnh mẽ hơn so với trước đây?

- Điểm mới đầu tiên là công tác PCTC thời gian tới sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong phạm vi cả nước của BCĐTƯ về PCTNTC. Từ đó, công tác PCTC sẽ được chỉ đạo gắn chặt với công tác PCTN, khắc phục tình trạng thiếu gắn kết, đồng bộ giữa hai lĩnh vực công tác này trong thời gian qua.

Mặt khác, sẽ áp dụng cơ chế đưa các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo, theo ba cấp độ (cấp độ 1 thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; cấp độ 2 thuộc diện Ban Nội chính TƯ theo dõi, đôn đốc; cấp độ 3 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TƯ chỉ đạo, xử lý). Bên cạnh đó, sẽ áp dụng cơ chế phối hợp liên ngành tố tụng TƯ theo năm cấp độ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc.

Qua đó, sẽ khắc phục được những hạn chế trong công tác phát hiện, xử lý tiêu cực, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng nương nhẹ, thiếu quyết liệt trong xử lý một số vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đẩy mạnh “ba trụ cột”

- Thưa ông, việc tự phát hiện tiêu cực, tham nhũng vẫn được coi là hạn chế vì sự nể nang, né tránh, ngại va chạm… Với chức năng được bổ sung lần này, BCĐ có những giải pháp gì để việc nhận diện và xử lý sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được chính xác, kịp thời và hiệu quả?

- BCĐ sẽ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả nhận diện, phát hiện, xử lý tiêu cực.

Thứ nhất, đẩy mạnh “ba trụ cột” để phòng, chống tiêu cực. Đó là: Xây dựng và hoàn thiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hình thành thể chế chặt chẽ “không thể tiêu cực”; Xử lý nghiêm sai phạm “không có vùng cấm”, bảo đảm tính răn đe, cảnh tỉnh để “không dám tiêu cực”; Quan tâm giải quyết những điều kiện bảo đảm về cuộc sống, sinh hoạt, giải quyết căn cơ về những vấn đề mang tính nguyên nhân làm phát sinh tiêu cực của cán bộ, đảng viên; đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật về phòng, chống tiêu cực…

Thứ ba, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và cấp ủy viên, đảng viên có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi tiêu cực và công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về hành vi có dấu hiệu tội phạm có liên quan đến tiêu cực; việc giải quyết những phản ánh, kiến nghị có liên quan đến tiêu cực do các cá nhân, tổ chức phát hiện, cung cấp, kiến nghị.

Thứ tư, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng thông qua hoạt động thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tiêu cực; thường xuyên rà soát những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền thực hiện các biện pháp khắc phục.

Thứ năm, chỉ đạo phát huy vai trò của báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTC; chỉ đạo xử lý vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin về PCTC; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ người tố giác, phản ánh tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Sẽ có quy định về kiểm soát quyền lực trong 7 lĩnh vực

- Dư luận đánh giá cao việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho các cơ quan có chức năng PCTNTC, nhưng cũng không khỏi băn khoăn, nếu không có cơ chế giám sát tốt, sẽ dẫn đến lạm quyền. Vậy cơ chế giám sát sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Để cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực trong PCTNTC có hiệu quả, trước hết phải thực thi nghiêm những quy định đã có (cả quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước); kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời phải khẩn trương xây dựng hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực trên các khâu quan trọng, như kiểm soát quyền lực trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kiểm soát quyền lực trong thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ban Nội chính TƯ đang chủ trì xây dựng, trình Bộ Chính trị Đề án về tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực với 7 lĩnh vực như: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác cán bộ; công tác thanh tra, kiểm toán; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; công tác xây dựng, ban hành văn bản pháp luật; hoạt động báo chí và truyền thông.

- Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng về PCTNTC trong thời gian tới có gì mới?

- Việc phối hợp giữa các cơ quan có chức năng về PCTN thời gian qua được đánh giá là một thành công lớn trong công tác PCTN của chúng ta. Do đó, để công tác PCTNTC đạt kết quả, chúng ta sẽ tiếp tục sự phối hợp này trên nền tảng đã có, trong đó sẽ phát huy những kinh nghiệm, bài học thành công từ công tác PCTN để bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong công tác PCTC thật sự chặt chẽ, phù hợp, hiệu quả.

Sự phối hợp giữa Ban Nội chính TƯ là Cơ quan Thường trực của BCĐ; với Ban Tổ chức TƯ, Ủy ban Kiểm tra TƯ và Thanh tra Chính phủ sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác phối hợp để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ mới của BCĐ.

Đặc biệt gần đây, tại cuộc họp Thường trực BCĐ (tháng 3/2021), đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ đã kết luận bổ sung cơ chế phối hợp mới giữa các cơ quan chức năng trong xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Cơ chế mới theo kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo đảm sự phối hợp kịp thời, nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng; bảo đảm xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, xử lý hình sự, xử lý kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể với các sai phạm về tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Cơ chế mới này đã và đang được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, được nâng lên thành chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và PCTN.

- Xin cảm ơn ông!

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: phapluatplus.vn

  Từ khóa: giải pháp , cán bộ , sai phạm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP